Od začátku času přiváděl posvátný pohyb, písně a vyprávění lidi dohromady, v dobách sezonních oslav a ceremonií, jako součást každodenního života a životních přechodů, v meditacích, denních modlitbách.

Tance univerzálního míru (u nás jim někdy pro větší srozumitelnost říkáme mantrické tance dávných tradic) jsou součástí této bezčasé tradice posvátných tanců. Jako v těchto mystických tradicích, užívají tance jednoduchou hudbu, slova a pohyby, aby se dotkly spirituální esence uvnitř nás a v druhých. Není k nim třeba žádná hudební ani taneční zkušenost jakéhokoliv druhu a každý je vítán, aby se připojil. Jádrem je účast, nikoliv vystoupení. Není vyžadován žádný speciální úbor, i když je dobré mít pohodlný, volný oděv. Účastníci spojí ruce v kruhu a ten, kdo tance vede a hudebníci jsou uprostřed. Ten, kdo tance vede, učí skupinu slova, melodii a pohyby a někdy poskytuje i vysvětlení historie některých tanců. Požadavek na učitele tanců je, aby je předával ze srdce, naplněného soucítěním, v příjemném, klidném prostředí a posvátné atmosféře.

Pohyby a nápěvy více než pěti set tanců zahrnují témata míru (vnitřního i vnějšího), uzdravování (Země, individuální a globální rodiny) a oslavu velkého životního mystéria. Tance se soustřeďují na mír a harmonii a vytváří smysl solidarity a společenství tím, že oslavují jednotu, která je základem všech spirituálních tradic Země. Zakoušením těchto mnoha tradic je získáno větší porozumění a ocenění ostatních kultur i svého vlastního dědictví. Když slova tanců zahrnují posvátné fráze v původních jazycích, učí se účastníci vyslovovat cizí slova pomalu a v rámci možností správně. Ten, kdo vede, obvykle nechá skupinu napřed říkat a pak zpívat neznámá slova. Většina tanců má nejvýš čtyři verše, které jsou opakovány mnohokrát, takže učení je obvykle rychlé a snadné – během 10 minut se lidi společně pohybují, zpívají a sdílejí .

Nálada těchto Tanců je nekonečně různorodá, vzbuzuje pocity lásky, radosti a soucítění. Ať vzývají soucítění buddhistické Qwan Yin, oslavují hravou energii Krišny nebo zakouší emoce jakéhokoli dalšího duchovního archetypu, tanečníci se účastní dynamického vztahu se skupinou, individui i se sebou.

Tance univerzálního míru rozvíjí v každém z nás potenciál, který podporuje a udržuje mír mezi lidmi i uvnitř každého, snižují vědomí odlišnosti, neboť zdůrazňují jednotu a tentýž základ všech náboženství. Jedná se o kombinaci jednoduchých pohybů lidových tanců se zpěvem posvátných slov ze světových náboženství i tradic původních národů.

Většinou se tancuje v kruhu. Důležitější je koncentrace na obsah slov než na pohyb, i když ten bývá často symbolický (u taneční meditace Otčenáš slovo Otče – v aramejštině Abvún šeptáme se skloněnou hlavou do středu svého srdce a pak pohybem těla, vycházejícím z hrudníku, symbolicky ze srdce, tvoříme kruh – jako nádobu, která si přeje být naplněna…). Jsou velmi jednoduché a současně velmi hluboké. Soustřeďujeme se tedy na posvátný text, staletí nebo tisíciletí stará slova nebo věty, vnitřně se poddáváme jejich smyslu a zvuku. Čím častěji je opakujeme, tím hlouběji se tato slova mohou dotknout našeho bytí. Pokud jde o jejich terapeutický potenciál, je možno zde vysledovat tři oblasti působení. Tělesná rezonance skrze zpěv, vědomí dechu a pohyb může významně změnit pohled na vlastní hranice i prožívání druhých, většinou je tento posun vnímán bezprostředně jako pocit radosti a svobody. Kromě toho je možno zakusit vědomí, že máme schopnost se změnit. Druhou oblastí je přístup k vlastním somatickým procesům nebo vědomí těla. Tance vedou účastníky nejen ke stavům svobody, radosti, lásky a míru, ale zejména k zakotvení se ve vědomí vlastního těla, aby se prožívání uzemnilo v teď a tady. Toto uzemnění se obvykle děje po skončení tance v tichu. Učitelé tanců zdůrazňují uzemnění nejen kvůli plnému prožití tance, ale také, aby extatické stavy nesloužily k vyhýbání se nebo odmítnutí stinných stránek osobnosti. Za třetí jde o ovlivnění mysli pomalejším, hlubším rytmem uvědomování si, které často bývá nazýváno meditací.

Pokud se lidé stanou zkušenějšími v nacházení tohoto energií nabitého stavu ticha, je možno jej používat ve stresových situacích denního života, a místo obvyklých neadekvátních reakcí si vybrat odlišný způsob jednání či prožívání v okamžiku, kdy by se objevilo chování scénářové. Tance Univerzálního míru se vyvinuly a rozšířily v praktické aplikaci naplňování hlubokých potřeb dneška pro znovuobjevení pokory, tvořivosti a tělesném spojení s přírodním světem.

Učitelé sdílejí tance ve školách, terapeutických skupinách, vězeních, hospicích, v centrech léčení z drogových závislostí, domovech pro postižené, domovech důchodců , holistických zdravotních centrech a ekumenických bohoslužbách. Tancují se na celém světě zejména pro radost a na oslavu. V Německu je např. soukromá porodní klinika, kde sestry s maminkami oslavují těmito tanci narození každého dítěte. Některé německé a švýcarské učitelky je odvážně jezdí učit do krajů, které jsou znesvářené kvůli různým náboženstvím (např. v době války i nyní jezdí do Bosny) a spojují je s terapeutickou prací s lidmi, kteří ztratili ve válce svoje blízké i svůj majetek.